Консультации педагогическим работникам

Беларуская народная гульня, як сродак выхавання патрыятычных пачуццяў у дзяцей дашкольнага ўзросту

У сучасных умовах адным з цэнтральных накірункаў  работы з падрастаючым пакаленнем з’яўляецца патрыятычнае выхаванне. Дашкольны ўзрост - гэта час інтэнсіўнага развіцця асобы дзіцяці. Менавіта ў гэтым узросце закладваецца падмурак светапогляду чалавека, яго стаўленне да навакольнага свету, фарміруецца ўяўленне пра малую радзіму, выхоўваюцца пачуцці прыхільнасці да сваёй сям’і, павагі да працы, гонару за сваю краіну. Таму выхаванне патрыятычных пачуццяў, фарміраванне і развіццё асобы, якая валодае якасцямі грамадзяніна, патрыёта, пачынаецца ўжо ў дашкольным узросце.

Беларускія народныя гульні маюць важнае значэнне ў патрыятычным выхаванні. Яны вельмі разнастайныя па змесце і выхаваўчых магчымасцях. Педагагічная каштоўнасць беларускіх народных гульняў заключаецца ў тым, што яны даюць веды аб родным краі, выхоўваюць пачуццё прыналежнасці да беларускага народу і такія нацыянальныя якасці, як дабрыня, спагадлівасць, шчырасць, добразычлівасць, працавітасць, уменне дапамагчы.

   Беларускія народныя гульні выкарыстоўваюць у розных відах дзейнасці выхаванцаў. У выхаванцаў 3-4 гадоў фарміруюцца ўяўленні пра працавітасць беларусаў, пра тое, як у сям’і клапоцяцца пра дзяцей. Гэтаму ўзросту адпавядаюць беларускія народныя гульні “Грушка”, “Адгадай, чый галасок”. Гэтыя гульні карагодныя, спакойныя. Перад гульнёй трэба расказаць дзецям, што беларусы любілі вадзіць карагоды, так яны адпачывалі пасля працы. Выхаванцы з задавальненнем завучваюць невялікія вершы на беларускай мове і выконваюць адпаведныя рухі.

  Для выхаванцаў 4-5 гадоў выкананне ролі з’яўляецца значным матывам у гульнявой дзейнасці. Імітуючы ў гульні пэўныя адносіны паміж людзьмі, дзеці вучацца разумець і дапамагаць адзін аднаму. Праз народныя гульні “Шэры кот”, “Мароз”, “Браднік”, “Маша”, “Агароднік” выхаванцы вучацца выбіраць спосабы зносін з аднагодкамі і старэйшымі, паважаць працу, любіць родную мову. У час гульняў дзеці з задавальненнем выконваюць ролі персанажаў беларускага фальклору: агародніка, ката.

   Выхаванцы 5-6 гадоў, у якіх выхоўваюцца сацыяльныя нормы ўзаемаадносін,  гуляюць у беларускія народныя гульні “Замарожаныя”, “Блін гарыць”, “Лянок”, “Фарбы”, “Вядзьмар”. Гэтыя беларускія народныя гульні патрабуюць больш увагі да выканання правіл, бо толькі тады атрымаецца гульня. Для гэтага ўзросту ролі ў гульні ясна акрэслены і вызначаны. Дзеці назіраюць за аднагодкамі, параўноўваюць іх гульнявыя дзеянні са сваімі. Праз гульню “Лянок” дзеці знаёмяцца з працай беларусаў у далёкія часы, імітуюць рухі сейбіта, жняі, вучацца правільна размаўляць па-беларуску. Амаль ва ўсіх беларускіх народных гульнях трэба выбраць вядучага, гэта адбываецца пры дапамозе лічылак.

   Беларуская народная гульня, як від народнай творчасці, існуе самастойна. Але яе магчыма выкарыстоўваць  і як частку забаў, ранішнікаў, святаў, што надае ім пэўны каларыт і непаўторнасць.

   Такім чынам, актыўнае, мэтанакіраванае выкарыстанне беларускіх народных гульняў дазваляе пашырыць уяўленні дашкольнікаў пра сваю краіну і свой народ, развівае памяць, увагу. Важна, што ў працэсе гульні дзеці размаўляюць па-беларуску, а гэта спрыяе авалоданню роднай мовай. Дзякуючы народным гульням, у дзяцей фарміруюцца нормы паводзін, узоры адносін, маўленчая культура.

свернуть

Консультация « Родительские собрания в учреждении образования» (методы и приемы, используемые в процессе проведения)

Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи является родительское собрание. Это одна из наиболее распространенных и традиционных форм работы с родителями во многих детских садах. Их целью является повышение уровня воспитательных умений, педагогической культуры родителей. Основная задача родительских собраний в детском саду – это обогащение родителей педагогическими знаниями и опытом. Воспитатели и специалисты детского сада должны помочь родителям научиться понимать потребности ребенка. Продуманная и хорошо организованная работа с родителями будет способствовать более успешному достижению результатов учебно-воспитательной работы в детском саду.

Как же нам педагогическим работникам готовиться к проведению родительских собраний?

Подготовка родительского собрания

 • Для активизации родителей и для обеспечения их явки на собрание желательно изготовить приглашение каждой семье в виде аппликаций, конструкций с учётом темы собрания.
 • В соответствии с темой собрания изготовить оригинальные памятки с советами.
 • Подготовить для родителей ручки и листы бумаги, а также карандаши, работы детей по лепке, рисованию, аппликации.
 • Продумать, кто и как обеспечить присмотр за детьми во время собрания.

    Этапы проведения родительского собрания.

 • Водная часть
 • Основная часть
 • «Разное»

          Время проведения собрания – 1 час. (40 мин.)

Формы родительского собрания.

Форма проведения родительского собрания в детском саду выбирается в зависимости от цели и задач встречи, профессионализма воспитателя и особенностей его взаимодействия с родителями:

 1. Традиционные формы родительских собраний:

 - коллективные

 - индивидуальные

- наглядно-информационные

 1. Нетрадиционные формы родительских собраний:

 - «Педагогическая лаборатория»

- «Читательская конференция»

- «Аукцион»

- «Лекция – семинар»

- «Душевный разговор»

- «Мастер – класс»

 - «Педагогический консилиум»

- «Педагогический капустник»

Целесообразно сочетать разные формы работы, например, после проведения развлекательных мероприятий с родителями можно организовать беседы и собрания. В начале собрания целесообразно провести экскурсию по учреждению образования, познакомить родителей со специалистами, с объяснением профиля и задач учреждения; можно издать буклет, рекламу, рассказывающие конкретно об учреждении.

Наглядно-информационные методы

 - Записи на магнитофон бесед с детьми

-Видеофрагменты организации различных видов деятельности: режимных моментов, занятий

- Фотографии по тематикам

- Выставки детских работ

- Стенды

- Ширмы

- Папки-передвижки

Вводная часть собрания призвана организовать родителей, создать атмосферу доброжелательности и доверия, сконцентрировать их внимание, замотивировать на совместное решение проблем. Это можно сделать путём сообщения темы, формы собрания или с помощью коротких игр и занятий. Можно создать определённый музыкальный фон: звуки гитары, фортепиано, магнитофонной записи, которые будут сопровождать слова ведущего.

Приемы начала родительского собрания

Первый вариант Каждый участник родительского собрания говорит своему соседу, называя его по имени: «Здравствуйте, я рад Вас видеть!» - и обязательно добавляет что-нибудь приятное для человека.

Второй вариант. Каждый говорит по очереди всем приветствие, причем не повторяясь. Можно на различных языках.

Третий вариант. Родителям предлагается разделиться на малые группы (по цвету одежды, по знаку зодиака, по первой букве имени и т. д.) и придумать соответствующее приветствие всем участникам.

Основная часть собрания может быть разделена на два-три этапа выступления воспитателя группы, специалистов учреждения образования, освещающих теоретические аспекты рассматриваемой проблемы. Беседу лучше вести при мягком освещении. Переходы от одной ситуации к другой можно разделять короткой музыкальной паузой. По возможности разбираемые ситуации по возможности лучше инсценировать. Для иллюстраций своих идей и соображений можно использовать магнитофонные и видеозаписи, фотографии и интервью детей группы, схемы и графики, наглядно представленные тезисы и выступления. Всё это будет способствовать лучшему восприятию темы собрания

«Разное» - обсуждаются вопросы содержания ребёнка в учреждения образования, проведения досуга, организации совместных мероприятий семьи и учреждения образования. Рекомендуются заранее продумать несколько вариантов решения проблемы, которые будут предложены родителям для обсуждения , договориться с теми из них, кто сможет помочь, взять на себя ответственность и т.д. Часть вопросов заранее нужно решить с родительским комитетом.

Приемы завершения родительского собрания

 • Анкетирование родителей проводится на завершающем этапе собрания, чтобы дать участникам возможность оценить свои знания по рассматриваемой на встрече проблеме, оценить в целом результаты родительского собрания.
 • «Блиц-интервью центрального агентства печати и новостей». Каждый участник делает короткое сообщение о родительском собрании в двух-трех предложениях. Можно записать эти сообщения на диктофон или видеокамеру, а потом всем вместе прослушать или просмотреть. Могут возникнуть уточнения, дополнения.
 • Выставки. На стенде выставляются работы, сделанные родителями во время собрания. Рационализаторские предложения по совершенствованию своей работы вносят сами родители. Они же оценивают результаты своей деятельности. Педагогический работник выделяет положительное в каждой работе и предлагает сравнить работы детей с работами взрослых, выделить трудности в выполнении заданий.
 • Синтез информации в кратких выражениях. Участникам родительского собрания предлагается назвать все происходящее на собрании, одним словом. Все слова записываются. Затем предлагается составить название из двух слов, потом - используя целое предложение, которое раскрывает суть темы. Затем ответить на вопрос: «За что я благодарен себе сегодня?»
 • Оценка по карточкам. Стенд или доска делятся на три части. В первой части будет отмечаться все то, что участники увидели положительного на родительском собрании. Во второй части должно быть указано, что не удовлетворило их ожидания. В третьей части будут располагаться предложения по дальнейшему совершенствованию родительских собраний. Каждый участник получает три карточки, соответствующие трем разделам стенда, и заполняет их крупными буквами. Карточки-оценки помещаются на стенде. Полученные ответы, при желании, можно обсудить со всей группой.

Прощание. Все участники родительского собрания в неформальной обстановке прощаются друг с другом и с педагогом, высказывают свое мнение о работе родительского собрания, свои пожелания.

Советы и рекомендации по проведению родительских собраний в учреждении образования:

 1. Предупредить родителей о проведении родительского собрания в детском саду и о теме, которая будет обсуждаться.
 2. К родительскому собранию необходимо заранее хорошо подготовиться.
 3. Необходимо согласовать с другими специалистами учреждения образования тему родительского собрания, их роль на этом собрании и дать время на подготовку.
 4. Начинать родительское собрание всегда надо с информации об успехах детей, рассказать, что они научились делать.
свернуть

Консультация «Предметно-развивающая среда в учреждении дошкольного образования как условие успешного образовательного процесса»

Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать естественную комфортную обстановку, рационально организованную в пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами и игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей в группе.

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает его развитие, способствует раннему проявлению разносторонних способностей, включению в активную познавательно-творческую деятельность.

Предметно-игровая среда организуется таким образом, чтобы каждый воспитанник имел возможность заниматься любимым делом.

Принцип построения предметно-развивающей среды (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова)

 • принцип дистанции при взаимодействии (в группах предусмотрены уголки уединения, есть большие мягкие кресла, садясь на которые, ребенок может «подняться» до позиции взрослого);
 • принцип активности, самостоятельности, творчества (наличие разнообразных центров активности провоцируют возникновение и развитие познавательных интересов и творчества у детей; участие дошкольников в проектной деятельности);
 • принцип стабильности – динамичности (ребятам предоставляется возможность вносить определенные изменения в среду: перемещать мебель; разворачивая сюжетно- ролевые игры, отбирать атрибуты, которые им необходимы; принимать участие в изготовлении тематических композиций «Лес», «Подворье»; приносить художественную познавательную литературу, иллюстративный материал в зависимости от темы недели);
 • принцип комплексирования и гибкого зонирования (расположение центров позволяет детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности);
 • принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого (место для реализации собственных интересов и хранения личных вещей, уголки уединения);
 • принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды (в группах оформлены мини-музеи, подвесная среда)
 • принцип открытости – закрытости (открытость своего «Я» - наличие зеркал, «Семейное древо», эмоциональные экраны, компоненты детской субкультуры);
 • принцип учета половых и возрастных различий детей (обустроены центры для мальчиков и для девочек).

         Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении должна способствовать реализации основных направлений развития детей:

 • Физическому развитию;
 • Социально–нравственному и личностному развитию;
 • Познавательному развитию;
 • Речевому развитию;
 • Эстетическому развитию.

         Основные условия построения развивающей среды:

 • соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей;
 • опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между взрослым и ребенком;
 • способствование творческому развитию детей;
 • учет интересов и потребностей каждого ребенка;
 • обеспечение богатства сенсорных впечатлений;
 • обеспечение самостоятельной деятельности,
 • возможности для исследования;
 • привлекательность и эстетичность оформления.

 При организации развивающей предметно-пространственной среды в группах педагоги учитывают возрастные особенности детей.

В группах младшего дошкольного возраста мебель и оборудование должны быть расположены по периметру группы, большая часть пространства должна оставаться свободной, так как в этом возрасте у малышей активно развиваются движения. Использование мягких матов, легких модулей будет обеспечивать многофункциональность и безопасность среды. Предметы подбираются чистых цветов, несложной формы, разных размеров, выполненных их разнообразных материалов. Материалы располагаются на открытых полках.

В среднем дошкольном возрасте пространство групп «разбивается» на небольшие полузамкнутые микропространства, что способствует играм небольшими подгруппами.      Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры, в которой дети отражают различные сюжеты: бытовые, трудовые, общественные, содержание любимых произведений, кинофильмов. Большая часть атрибутов должна храниться в специальных коробках, пластиковых цветных контейнерах, оформление и надпись на которых оказывают ребенку помощь в узнавании игры.

Атрибутика игр для детей старшего дошкольного возраста детализируется. Нужно отдавать предпочтение оборудованию и игрушкам небольшого размера – для игр на столе. Необходимо использовать более разнообразный материал для строительных и конструктивных игр. В группах должны быть конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов, напольные, настольные, разной тематической направленности. Очень большое внимание необходимо уделить педагогам организации центров детского экспериментирования.

Следует организовать возможность для коллективной деятельности детей, а также для «уединения». Этому способствует использование ширм, легких пластмассовых этажерок, крупного модульного материала, складных домиков, которые дают возможность детям легко, по их усмотрению и замыслу трансформировать, создавать пространственную организацию среды, обозначать свою игровую территорию.

Центры активности (уголки) наполняются в соответствии и Перечнем согласно постановлению № 50 от 24 сентября 2007 года «Об утверждении перечней оборудования для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования.

Примеры центров активности

 • Центр физической культуры;
 • Центр изобразительного искусства;
 • Музыкально – театральный центр;
 • Книжный центр;
 • Центр строительных игр;
 • Центр природы;
 • Учебный уголок;
 • Уголок уединения;
 • Центр сюжетно – ролевых игр и др.

         Книжные уголки

В уголке книги наряду с художественной литературой представляется справочная, познавательная литература, различные энциклопедии, альбомы для рассматривания, детские журналы и многое другое.

Уголки безопасности

Во всех возрастных группах создаются условия для формирования у детей основ безопасной жизнедеятельности. Оборудуются уголки безопасности, в которых представляется иллюстративный материал, художественные произведения по тематике, а также модели пожарной техники, оборудования, машины специального назначения. Педагогами разрабатываются дидактические игры «Огонь-друг, огонь-враг», «Азбука пожарной безопасности для дошколят», макеты улиц, жилых микрорайонов для ознакомления воспитанников с правилами дорожного движения и др.

Уголки нравственно-патриотического воспитания

Формированию национального самосознания через приобщение дошкольников к рукотворному миру, национальным культурным ценностям способствуют мини-музеи и уголки нравственно-патриотического воспитания.

Уголки музыкально-театральной деятельности

Большое внимание должно уделяться развитию театрально-игровой деятельности, поиску новых подходов к созданию разных видов театров, определению их роли в развитии артистических способностей детей, привлечению к этой работе родителей.

Спортивные уголки

Оборудование спортивных уголков характеризуется наличием разнообразных пособий, игрушек, атрибутов. Размещение физкультурного уголка осуществляется с учетом рациональности и доступности. Все оборудование эстетично оформляется, должно быть безопасно в использовании, соответствать возрастным требованиям.

Уголки изобразительной деятельности

Здесь размещаются разнообразные материалы для этой деятельности.

         Игрушки, используемые в образовательном процесс детей, должны отвечать санитарно – гигиеническим и психолого– педагогическим требованиям. С точки зрения психолого-педагогических требований игрушка должна обладать следующими качествами: полифункциональность, гуманистическая направленность, дидактическая и эстетическая ценность. Полифункциональность рассматривается с точки зрения возможности использования ее для творческой, осмысленной активности самого ребенка, вариативного применения в различных видах детской деятельности и в соответствии с задачами каждого возрастного периода. Гуманистическая направленность определяется с точки зрения ее содействия развитию ребенка в зоне его актуального и ближайшего развития: «приносить пользу для его будущего и доставлять удовольствие в настоящий момент», соответствовать интересам и смыслам самого ребенка. Игрушка как средство воспитания должна стимулировать социальные действия и, по возможности, вызывать гуманные чувства. Игрушка не должна быть слишком сложной для ребенка (это может вызвать отрицательные чувства – неумелости, некомпетентности), и в то же время, требовать определенных усилий, поиска решения, не допускать автоматических действий. Дидактическая ценность определяется с точки зрения рассмотрения ее как средства развития ребенка. Игрушка как посредник между ребенком и культурой и как средство его развития должна обеспечивать освоение новых умственных действий, развивать психические процессы и личностные качества, соответствующие возрасту ребенка, и в то же время, давать простор активным, осмысленным игровым действиям. Игрушка не должна быть натуралистичной и в точности повторять реальность, вместе с тем она должна давать детям адекватные представления о существующих в природе цветах, формах, размерах и пр. Эстетическая ценность рассматривается с точки зрения ее как средства художественно-эстетического развития ребенка, приобщения его к миру искусства. Значимыми характеристиками игрушек являются сенсорная, перцептивная привлекательность, связанная с внешними, физическими качествами (яркие краски, звучание, сложность формы, выразительность образа и пр.).

Недопустимым является использование игрушек, которые включают характеристики, указывающие на угрозу безопасности ребенка, негативное влияние на его здоровье и эмоциональное благополучие: наличие качеств, стимулирующих асоциальные действия и чувства: насилие, жестокость, агрессивность, безразличие, объектное отношение к живому и т.д.; оскорбляющих человеческое достоинство; способствующих развитию противоправных наклонностей у детей; вызывающих пренебрежительное или негативное отношение к лицам с особенностями психофизического развития; вызывающих нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста.

         Алгоритм преобразования предметно – развивающей среды в группе дошкольного учреждения

 1. ШАГ. Сформулировать цель и задачи работы на основе анализа учебной программы дошкольного образования;
 2. ШАГ. Провести оценку предметно – развивающей среды группового помещения, определив дефицитные области;
 3. ШАГ. Изучить интересы, склонности, предпочтения, особенности детей группы;
 4. ШАГ. Составить перечень необходимых материалов и оборудования исходя из принципа необходимости и материальных возможностей;
 5. ШАГ. Составить схему, определив пространственное размещение оборудования в группе. Предусмотреть способы выделения игровых зон;
 6. ШАГ. Разместить мебель и крупное оборудование согласно плану- схеме, наполнить игровыми материалами;
 7. ШАГ. Продумать последовательность внесений изменений предметно – пространственной среды в течение года, с учетом учебной программы дошкольного образования, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств.

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды помогает детям удовлетворить свои интересы, раскрыть потенциальные возможности, утвердиться творчески способной личностью. В дошкольном учреждении содержательность развивающей предметно-пространственной среды, ее наполняемость отличаются индивидуальностью и творческим подходом педагогов.

 

свернуть
Меню раздела